Werkwijze

Ouders/verzorgers kunnen hun kind zelf aanmelden. Na de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit is een verkennend gesprek waarin u als ouder/verzorger aangeeft waarover u zich zorgen maakt en ouders/verzorgers aangeven waar zij zich zorgen over maken en waarin de voorgeschiedenis en de algehele ontwikkeling van uw kind wordt besproken. Voorafgaand aan dit gesprek ontvangt u een intakeformulier.

De therapie start met een aantal spelobservaties, meestal twee of drie. Door deze observaties wordt een beeld van uw kind verkregen en staat het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal. Na de observatieperiode worden de bevindingen besproken en wordt bekeken of speltherapie een passende vorm van hulpverlening is voor uw kind. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Samen met u wordt besproken aan welke doelen er gewerkt gaat worden.

Een spelsessie vindt wekelijks plaats op een vast moment in de week (met uitzondering van de schoolvakanties) en duurt 45 minuten. Hoeveel sessies uw kind nodig heeft is afhankelijk van de hulpvraag en situatie van uw kind. Soms is een kind al goed op weg geholpen na een klein aantal sessies, soms is er meer tijd nodig. In de praktijk varieert de duur van de therapie van tien tot twintig sessies. De therapie wordt afgebouwd wanneer de therapiedoelen bereikt zijn en uw kind zonder therapeutische hulp verder kan.

Gedurende de therapie worden ouders/verzorgers regelmatig uitgenodigd voor een oudergesprek, waarin het verloop van de therapie besproken wordt. Omdat een goede samenwerking een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk en prettig. Het oudergesprek vindt plaats op het tijdstip waarop de spelsessie van het kind doorgaans plaatsvindt, de spelsessie vervalt dan in die week.

De speltherapie wordt afgesloten met een gesprek als de doelen zijn behaald en uw kind weer op eigen kracht verder kan.