Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut van uw kind een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de voorgeschiedenis en gezondheidstoestand van uw kind en gegevens over de uitgevoerde observaties en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, opvraagt bij een andere zorgverlener zoals de huisarts.
Speltherapie Veerkracht doet haar uiterste best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat:

 • er zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke en medische gegevens;
 • onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens van uw kind;
 • er via de website speltherapieveerkracht.nl geen cookies worden opgeslagen;
 • u in het geval van een datalek op de hoogte gesteld zal worden.  

De behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in het dossier van uw kind. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing door het sociaal team of verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw medeweten;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid (alleen bij langdurige ziekte of overlijden);
  voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie);
 • een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur opgesteld kan worden of declaratie bij de gemeente ingediend kan worden.

Als de therapeut vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan zal u eerst geïnformeerd en om uw toestemming gevraagd worden.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, twintig jaar bewaard. U hebt het recht op inzage, aanpassen en eventueel vernietigen van het dossier.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren.

 • Naam, adres en woonplaats;
 • Geboortedatum kind;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.;
 • De kosten van het consult.

Learn how we helped 100 top brands gain success