Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Beroepscode en klachtenregeling

• Speltherapie Veerkracht is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Speltherapeuten. Informatie over deze beroepsvereniging vindt u op speltherapie.net.
• Speltherapie Veerkracht is aangesloten bij de FVB, Federatie Vaktherapeutische Beroepen. De FVB is een netwerk van vaktherapeutische beroepsverenigingen. Deze draagt zorg voor een goede positionering van het vak en de vaktherapeutische professionals op landelijk en regionaal/lokaal niveau.
• Speltherapie Veerkracht handelt volgens de richtlijnen, zoals deze zijn opgesteld in de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten.
• Speltherapie Veerkracht voldoet aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteiten, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
• Heeft u een klacht, dan horen we bij voorkeur persoonlijk waar u tegenaan loopt. We nemen u altijd serieus en denken graag mee over een oplossing.
• Wanneer het niet lukt om tot een gezamenlijke oplossing te komen dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
• Indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt, kunt u zich wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil.
• Speltherapie Veerkrachtis aangesloten bij Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG).

Artikel 2 – Samenwerking en overleg
• De therapeut werkt in het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen na toestemming van het kind wordt gedeeld met betrokkenen.
• Het is mogelijk dat uw kind na het onderzoek of de behandeling ander gedrag laat zien dan u van hem of haar gewend bent (meer teruggetrokken of juist onrustig of opstandig). Dit is over het algemeen passend bij het proces. Het is echter wel nuttig om de behandelend therapeut hierover te informeren.
• Tijdens de therapie is het contact met ouder(s) of verzorger(s) erg belangrijk. Een goede samenwerking heeft een positieve invloed op het verloop van de therapie. Er vindt dan ook regelmatig overleg plaats waarin de ontwikkeling van het kind wordt besproken.
• Wanneer ouders gescheiden zijn, streven we ernaar om beide ouders bij de behandeling te betrekken. Het is belangrijk dat het kind het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen. En dat het vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die hem of haar bezighouden.
• Als beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is de therapeut gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar beide ouders akkoord moeten gaan met de therapie. Ouders hebben ook recht op dezelfde informatie.
• In geval van ondertekening door één van de gezaghebbende ouders, draagt deze er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de therapie en zijn/haar toestemming geeft door ondertekening van de behandelovereenkomst.
Hij/zij neemt de consequenties op zich wanneer de andere ouder op enige wijze bezwaar maakt tegen de therapie of anderszins. De therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
• Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is, is ook de toestemming van uw kind nodig.
• Uitzonderlijke gebeurtenissen zoals een feestje of een uitstapje, maar ook vervelende gebeurtenissen zoals conflicten, problemen op school of een overlijden, kunnen belangrijk zijn om door te geven aan de speltherapeut. Een kort berichtje (mailtje, appje, telefoontje) voorafgaand aan de therapie is in dit geval prettig.
• In sommige gevallen is er, in overleg met ouder(s) of verzorger(s), ook sprake van contact met andere betrokkenen als leraren of andere hulpverleners.
• Indien nodig of gewenst kan er elders nader diagnostisch onderzoek geadviseerd worden.

Artikel 3 – Verslaglegging
• De bevindingen vanuit de spelobservaties (eerste 4 à 5 spelsessies) worden met ouder(s) of verzorger(s) besproken. Er wordt dan een advies uitgebracht over vervolg of afronden van de speltherapie.
• Wanneer na de observaties voortzetting van speltherapie geadviseerd is, wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staat vermeld aan welke doelen gewerkt wordt.
• Ouder(s) of verzorger(s) worden regelmatig (gemiddeld om de 5 spelsessies) uitgenodigd voor een oudergesprek om de voortgang van de speltherapie te bespreken.
• Na een evaluatiegesprek wordt het behandelplan aangevuld met de belangrijkste informatie daaruit en bij afronding van de speltherapie wordt het behandelplan aangevuld met een eindevaluatie.
• De informatie in het behandelplan heeft een beperkte geldigheidsduur. De informatie in de verslagen mag enkel en alleen gebruikt worden voor hulpverleningsdoeleinden.

Artikel 4 – Privacy
• Bij aanvang van de therapie vraagt de speltherapeut ouder(s) of verzorger(s) toestemming om informatie in te winnen bij derden. Ouder(s) of verzorger(s) worden geïnformeerd wanneer en bij wie er informatie wordt opgevraagd.
• De speltherapeut gaat een vertrouwensrelatie aan met de cliënt. Uit de behandeling verkregen kennis valt onder de geheimhoudingsplicht.
• De speltherapeut verstrekt geen gegevens over de cliënt aan niet bij de behandeling betrokkenen, zonder toestemming van de cliënt of vertegenwoordiger.
• De speltherapeut gaat zorgvuldig om met dossierbeheer.
• Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

Artikel 5 – Duur en frequentie
• De therapie vindt wekelijks plaats op een vast tijdstip. Een sessie duurt 45 minuten.
• De spelsessies kunnen beperkt buiten schooltijd gepland worden. In overleg met
de ouder(s) of verzorger(s) wordt gezocht naar een passend tijdstip.
• De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag. In de meeste gevallen gaat het om ± 20 spelsessies. De therapie wordt afgebouwd als het kind zelf verder kan, als de doelstellingen zijn bereikt of als blijkt dat het kind andere hulp nodig heeft.
• In de schoolvakanties (met uitzondering van de zomervakantie) is er geen speltherapie. In enkele gevallen kan er een uitzondering worden gemaakt om de therapie toch doorgang te laten vinden. Voorafgaand aan de zomervakantie wordt aangegeven door de speltherapeut in welke weken speltherapie tijdens de zomervakantie mogelijk is.
• Wanneer de ouder(s) of verzorger(s) de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog één laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind, en de therapeut en de ouder, gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

Artikel 6 – Tarieven en betalingsvoorwaarden
• Tarieven gelden zoals vermeld bij tarieven op de website.
• Tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast.
• Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit een aanvullend pakket. Informeer voorafgaand aan de therapie bij uw zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
• De Speltherapie Veerkracht is een gecontracteerde zorgaanbieder van de regio Lekstroom. Hieronder vallen de gemeenten, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik en Vijfheerenlanden Als u in een van deze gemeenten woont én een verwijzing/beschikking is afgegeven door het sociaal team van de gemeente, kan de financiering (gedeeltelijk) via de gemeente lopen.
• Speltherapie is vrijgesteld van BTW.
• U ontvangt maandelijks, achteraf een factuur via de mail.
• Betalingen dienen binnen veertien dagen te worden voldaan.
• Wanneer een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u vriendelijk verzocht om dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven. Bij niet tijdige annulering worden de kosten in rekening gebracht.

Learn how we helped 100 top brands gain success