Algemene voorwaarden

Privacy
De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers contact opnemen met derden zoals de leerkracht, de huisarts of andere behandelaars.
De therapeut kan alleen met medeweten van ouders/verzorgers video-opnames maken ten behoeve van de verslaglegging.
De therapeut kan collega’s raadplegen t.a.v. de behandeling. Hierbij zal zij geen naam, geboortedatum en/of beeldmateriaal gebruiken. Wanneer de therapeut behoefte heeft om hierbij wel de video-opnames te gebruiken, zal zij hiervoor schriftelijk de ouders/verzorgers om toestemming vragen.
Aansprakelijkheid
Speltherapie Veerkracht heeft een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).
Beroepscode en klachtenregeling
De therapeut is geregistreerd lid van Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en handelt overeenkomstig de beroepscode van de FVB. Ook is de therapeut aangesloten bij het NIBIG. Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij het NIBIG.
Bij verhindering
Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.
Bij tussentijdse beëindiging
Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog één laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind, en de therapeut en de ouder, gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.